Кафедра професійної освіти - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра професійної освіти

kafedra_fgf-new3


АНКЕТА ВСТУПНИКА

Контактна інформація

Освіта

Яка спеціальність Вас зацікавила?

Професійна освіта (Товарознавство)Професійна освіта (Харчові технології)Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Кафедра професійної освіти – Інноваційний, сучасний, потужний підрозділ Університету Григорія Сковороди в Переяславі!

Високий професіоналізм, відкритість до змін, сприйнятність до інновацій, студентоцентризм як основний принцип діяльності науково-педагогічних працівників, дозволяють нам утримувати лідерські позиції в університетських рейтингах: 2013 р. – 10, 2014 р. − 4, 2015 р. – 3,  2016 р. – 1,  2017 р.  –  3, 2018 р. – 3, 2019 р.3, 2020–2 місця.

Кафедра створена відповідно до наказу ректора № 213 від 14.12.2011 р., розпочала діяльність з 1 вересня 2012 року як базовий структурний підрозділ фінансово-гуманітарного факультету ( з 1.09.2020 р.- фінансово-економічної і професійної освіти) і провадить освітню діяльність (випускова кафедра) за спеціальністю 015 Професійна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за трьома спорідненими спеціальностями.

Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) «Професійна освіта (Харчові технології)», «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», «Професійна освіта (Товарознавство)», освітньо-професійними і освітньо-науковими програмами другого (магістерського) рівнів вищої освіти «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», «Професійна освіта (Товарознавство)» та освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Професійна освіта» підготовки PhD, докторів філософії.

Пріоритетним у реалізації освітніх програм, спеціалізацій кафедри є упровадження компетентнісного підходу, дидактичних моделей і технологій навчання на засадах особистісно орієнтованого, студентоцентрованого підходів, використання ресурсів академічного персоналу у забезпеченні міждисциплінарності.

Місією академічної спільноти, груп забезпечення освітніх програм є створення оптимального освітнього середовища, формування компетентності здобувачів, забезпечення умов для загальнокультурного та професійного розвитку особистості, лідерства, ініціативності, підприємництва, врахування і використання регіональних ресурсів і потенціалу історико-етнографічного заповідника міста-музею на Київщині, що веде їх до працевлаштування і формування успішної професійної траєкторії.

Трьома китами успіху кафедри є  науково-дослідна робота, інноваційно-проєктна діяльність і взаємодія зі здобувачами, випускниками, працедавцями, усіма стейкхолдерами підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів з професійної освіти,  педагогів професійного навчання, викладачів ЗВО, фахівців у галузі харчових технологій, товарознавців, менеджерів і фахівців сфери обслуговування.

Наукові інтереси викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри дозволяє задовольнити колективна розробка наукової теми «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» (Номер державної реєстрації 0118U003848).

Вирізняє НПП кафедри професійної освіти висока публікаційна активність, зокрема у виданнях, які індексуються у науко метричних базах даних WoS і Scopus.

Активний науковий пошук, наукове керівництво курсовими, кваліфікаційними роботами, дисертаційними дослідженнями, залучення здобувачів і участь у роботі наукових конференцій міжнародного, всеукраїнського рівнів, науково-методичних та науково-методологічних семінарах, стажуваннях, новітніх заходах, тренінгових програмах, які проводяться в Україні й за кордоном  уможливлює апробувати результати пошуків, упроваджувати практичні розробки, ділитися досвідом із колегами, розширювати коло професійної академічної спільноти.

Традиційними ресурсами кафедри є: Збірник наукових праць молодих науковців та здобувачів, Щорічний Науково-методичний збірник «Зміст і технології навчання у професійній освіті», Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія і технології» (фахове видання категорії «Б») та щорічні науково-практичні конференції, які мають статус загальновизнаних усеукраїнських і міжнародних комунікаційних платформ, входять до переліку рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Системна науково-дослідницька робота здобувачів у наукових проблемних групах має практичний вихід, реальний результат у формуванні майбутніх дослідників, інноваторів.

Платформою упровадження інноваційних, освітніх, дослідницьких  проєктів університетської студентської й академічної спільноти став Центр інноваційного навчання та трансферу технологій, створений у рамках міжнародного польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (з 2019 р.).

Найбільша мотивація іти до Успіху і Визнання – ЗДОБУВАЧІ КАФЕДРИ – успішні й ініціативні молоді люди,  досвідчені ВИПУСКНИКИ – справжні професіонали своєї справи!

Що й надихає академічну спільноту кафедри тримати високий професійний рівень і  з впевненістю дивитися у майбутнє!

З повагою до Всіх і Кожного!
Завідувач кафедри професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Ірина Іванівна Доброскок

КЕРІВНИЦТВО

Доброскок І.І.

Доброскок Ірина Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри професійної освіти

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Козій Т.В.

Козій Тетяна Вячеславівна

старший викладач 

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Особистий профіль »

Лукашевич Ю.Л.

 Лукашевич Юлія Леонідівна

 старший викладач

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Особистий профіль »

Ржевська Н.В.

Ржевська Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Калашник М.Г.

Калашник
М
арина Григорівна
викладач

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Особистий профіль »

Усатенко Н.Ф.

Усатенко Ніна Федорівна

кандидат технічних наук, старший викладач

Заступник завідувача кафедри з виробничої діяльності

Особистий профіль »

СКЛАД

Євтух М.Б.

Євтух Микола Борисович 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

(за суміництвом)

Мережко Н.В.

Мережко Ніна Василівна

доктор технічних наук, професор

(за суміництвом)

Різник Н.А.

Різник Надія Анатоліївна

старший викладач

Особистий профіль »

Коваль С.П.

Коваль Світлана Петрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Особистий профіль »

Почтарьов С.О.

Почтарьов
С
ергій Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент

Перчук О.Володимирівна

Перчук
Оксана Володимирівна

старший викладач

Особистий профіль »

Різник В.В.

Різник
В
ячеслав Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Слюсар С.Т.

Слюсар Світлана Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент

Особистий профіль »

Бойко М.М.

Бойко Михайло Михайлович

кандидат історичних наук, викладач

Особистий профіль »

Перчук О.Валентинівна

Перчук Оксана Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Макарчук І.М.

Макарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Танана С.М.

Танана Світлана Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Гарага А.В.

 Гарага
А
льона Володимирівна

викладач

Особистий профіль »

PHD_0701

Кулик Олена Дмитрівна

доктор педагогічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

vaprngshshh-1-250x250

Опольська Алевтина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Screenshot_1

Пищик Юлія Сергіївна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 322.

 profosvita_phdpu@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту