Кафедра професійної освіти - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра професійної освіти

kafedra_fgf-new3


АНКЕТА ВСТУПНИКА

Контактна інформація

Освіта

Яка спеціальність Вас зацікавила?

Професійна освіта (Товарознавство)Професійна освіта (Харчові технології)Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Кафедра професійної освіти – Інноваційний, сучасний, потужний підрозділ Університету Григорія Сковороди в Переяславі!

Високий професіоналізм, відкритість до змін, сприйнятність до інновацій, студентоцентризм як основний принцип діяльності науково-педагогічних працівників, дозволяють нам утримувати лідерські позиції в університетських рейтингах: 2013 р. – 10, 2014 р. − 4, 2015 р. – 3,  2016 р. – 1,  2017 р.  –  3, 2018 р. – 3, 2019 р.3, 2020–2 місця.

Кафедра створена відповідно до наказу ректора № 213 від 14.12.2011 р., розпочала діяльність з 1 вересня 2012 року як базовий структурний підрозділ фінансово-гуманітарного факультету ( з 1.09.2020 р.- фінансово-економічної і професійної освіти) і провадить освітню діяльність (випускова кафедра) за спеціальністю 015 Професійна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за трьома спорідненими спеціальностями.

Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) «Професійна освіта (Харчові технології)», «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», «Професійна освіта (Товарознавство)», освітньо-професійними і освітньо-науковими програмами другого (магістерського) рівнів вищої освіти «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», «Професійна освіта (Товарознавство)» та освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Професійна освіта» підготовки PhD, докторів філософії.

Пріоритетним у реалізації освітніх програм, спеціалізацій кафедри є упровадження компетентнісного підходу, дидактичних моделей і технологій навчання на засадах особистісно орієнтованого, студентоцентрованого підходів, використання ресурсів академічного персоналу у забезпеченні міждисциплінарності.

Місією академічної спільноти, груп забезпечення освітніх програм є створення оптимального освітнього середовища, формування компетентності здобувачів, забезпечення умов для загальнокультурного та професійного розвитку особистості, лідерства, ініціативності, підприємництва, врахування і використання регіональних ресурсів і потенціалу історико-етнографічного заповідника міста-музею на Київщині, що веде їх до працевлаштування і формування успішної професійної траєкторії.

Трьома китами успіху кафедри є  науково-дослідна робота, інноваційно-проєктна діяльність і взаємодія зі здобувачами, випускниками, працедавцями, усіма стейкхолдерами підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів з професійної освіти,  педагогів професійного навчання, викладачів ЗВО, фахівців у галузі харчових технологій, товарознавців, менеджерів і фахівців сфери обслуговування.

Наукові інтереси викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри дозволяє задовольнити колективна розробка наукової теми «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» (Номер державної реєстрації 0118U003848).

Вирізняє НПП кафедри професійної освіти висока публікаційна активність, зокрема у виданнях, які індексуються у науко метричних базах даних WoS і Scopus.

Активний науковий пошук, наукове керівництво курсовими, кваліфікаційними роботами, дисертаційними дослідженнями, залучення здобувачів і участь у роботі наукових конференцій міжнародного, всеукраїнського рівнів, науково-методичних та науково-методологічних семінарах, стажуваннях, новітніх заходах, тренінгових програмах, які проводяться в Україні й за кордоном  уможливлює апробувати результати пошуків, упроваджувати практичні розробки, ділитися досвідом із колегами, розширювати коло професійної академічної спільноти.

Традиційними ресурсами кафедри є: Збірник наукових праць молодих науковців та здобувачів, Щорічний Науково-методичний збірник «Зміст і технології навчання у професійній освіті», Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія і технології» (фахове видання категорії «Б») та щорічні науково-практичні конференції, які мають статус загальновизнаних усеукраїнських і міжнародних комунікаційних платформ, входять до переліку рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Системна науково-дослідницька робота здобувачів у наукових проблемних групах має практичний вихід, реальний результат у формуванні майбутніх дослідників, інноваторів.

Платформою упровадження інноваційних, освітніх, дослідницьких  проєктів університетської студентської й академічної спільноти став Центр інноваційного навчання та трансферу технологій, створений у рамках міжнародного польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (з 2019 р.).

Найбільша мотивація іти до Успіху і Визнання – ЗДОБУВАЧІ КАФЕДРИ – успішні й ініціативні молоді люди,  досвідчені ВИПУСКНИКИ – справжні професіонали своєї справи!

Що й надихає академічну спільноту кафедри тримати високий професійний рівень і  з впевненістю дивитися у майбутнє!

З повагою до Всіх і Кожного!
Завідувач кафедри професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Ірина Іванівна Доброскок

КЕРІВНИЦТВО

Доброскок І.І.

Доброскок Ірина Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри професійної освіти

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Козій Т.В.

Козій Тетяна Вячеславівна

старший викладач 

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Особистий профіль »

Лукашевич Ю.Л.

 Лукашевич Юлія Леонідівна

 старший викладач

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Особистий профіль »

Ржевська Н.В.

Ржевська Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Калашник М.Г.

Калашник
М
арина Григорівна
викладач

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Особистий профіль »

Усатенко Н.Ф.

Усатенко Ніна Федорівна

кандидат технічних наук, старший викладач

Заступник завідувача кафедри з виробничої діяльності

Особистий профіль »

СКЛАД

Євтух М.Б.

Євтух Микола Борисович 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

(за суміництвом)

Басюк Л.В.

Басюк
Любов Вікторівна

кандидат педагогічинх наук, доцент

Особистий профіль »

Почтарьов С.О.

Почтарьов
С
ергій Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент

Різник Н.А.

Різник Надія Анатоліївна

старший викладач

Особистий профіль »

Перчук О.Володимирівна

Перчук
Оксана Володимирівна

старший викладач

Особистий профіль »

Різник В.В.

Різник
В
ячеслав Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Бойко М.М.

Бойко Михайло Михайлович

кандидат історичних наук, викладач

Особистий профіль »

Гарага А.В.

 Гарага
А
льона Володимирівна

викладач

Особистий профіль »

Макарчук І.М.

Макарчук Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Пеньковський В.С.

Пеньковський Валентин Сергійович

кандидат економічних наук, викладач

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

PHD_0701

Кулик Олена Дмитрівна

доктор педагогічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

vaprngshshh-1-250x250

Опольська Алевтина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Screenshot_1

Пищик Юлія Сергіївна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 322.

 profosvita.uhsp@gmail.com

Facebook

Перейти до вмісту