Наукова робота - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Наукова робота

Фінансово-гуманітарний факультет є одним з найпотужніших структурних підрозділів та осередком університетської науки. Науково-педагогічні працівники та здобувачі факультету розглядають наукову роботу як невід’ємну складову цілісної екосистеми сучасного університету. Факультет є незмінним лідером університету відповідно до результатів наукової роботи. Зокрема, за результатами річних наукових звітів у 2017, 2018 та 2019 рр. колектив фінансово-гуманітарного факультету займав І місце у загальному рейтингу факультетів університету та був відзначений Грамотами за досягнення в науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності, значний внесок у розвиток наукового потенціалу університету.

Науково-педагогічними працівниками фінансово-гуманітарного факультету є 67 осіб, з яких 12 докторів наук та 35 кандидатів наук. Протягом 2019 році за кафедрами факультету було закріплено 4 докторанти та 30 аспірантів, було захищено 5 кандидатських дисертацій.

На факультеті видаються наукові періодичні фахові видання «Економічний вісник університету» та «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», а також збірники наукових праць «Соціум, документ, комунікація»«Теоретичні та  прикладні аспекти формування професійної   компетентності майбутніх фахівців   у контексті їхнього професійного розвитку» та «Зміст та технології навчання у неперервній професійній освіті». Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції, семінари та круглі столи. На факультеті розробляється шість науково-дослідних ініціативних тем.

Студенти факультету щорічно займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад (за результатами 2019 року здобуто 9 нагород: ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 6 переможців; Всеукраїнські студентські олімпіади – 3 переможці). Варто відзначити, що  студенти фінансово-гуманітарного факультету є активними учасниками Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Регулярно долучаються до організації та проведення різних наукових заходів Товариства.

Факультет активний учасник та лауреат Міжнародних і Всеукраїнських виставок. Зокрема, протягом 2019 року науково-педагогічні працівники фінансово-гуманітарного факультету отримали 35 дипломів лауреатів Міжнародних освітянських виставок за проведення круглих столів:

–  XI Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті 2019» (22-24 жовтня 2019 р.).

У рамках виставки викладачами фінансово-гуманітарного факультету було проведено чотири круглих столи:

  • «Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня» (к.е.н., доц. Кучеренко С.Ю., д.філол. проф. Навальна М.І., к.і.н., доц. Зленко А.М., к.і.н., доц. Ісайкіна О.Д., к.і.н., ст.викл. Дрок П.В.);
  • «Інноваційна діяльність закладів вищої освіти в контексті завдань побудови нової економіки» (д.е.н., проф. Тропіна В.Б., к.е.н., доц. Чабан Г.В., к.е.н., доц. Євтушенко Н.М., к.е.н., доц. Паламарчук О.М., к.е.н., доц. Малишко В.В.);
  • «Розвиток лідерського потенціалу молоді як фактор інноваційного розвитку вищої освіти» (к.е.н., ст.викл.Слюсар С.Т., к.е.н., ст.викл.Перчук О.В., к.е.н., доц. Макарчук І.М., к.е.н., ст.викл. Городніченко Ю.В., к.е.н., доц.Перчук О.В.);
  • «Співпраця українських та європейських університетів в контексті інноваційного розвитку освіти та науки» (д.п.н., проф., член-кор. НАПН України Доброскок І.І., к.п.н., ст.викл. Басюк Л.В., ст.викл.Козій Т.В., к.п.н., доц. Різник В.В., к.п.н., ст.викл.Ржевська Н.В.);

Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019» і «Освіта за кордоном» (12-13 квітня, 2019 р.);

Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2019» (15-16 листопада 2019) (золота медаль у номінації у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти», підготовлена кафедрою професійної освіти).

НАУКОВІ ВИДАННЯ ФІНАНСОВО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ISSN 2306-546X; eISSN 2414-3774

Видається з 2006 року.

Проблематика: наукові статті з актуальних питань сучасної економіки, національної економіки України, економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, маркетингу, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи і соціальної сфери, теорії і практики досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 2019 р. відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року збірник наукових праць «Економічний вісник університету» внесений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б».

Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Professional education: methodology, theory and technologies)

ISSN2415-3729(print)

ISSN2415-3737(online)

Видається з 2006 року.

Збірник «Професійна освіта: методологія, теорія та технології» входить до реєстру наукових фахових видань України.

Проблематика: актуальні питання професійної освіти в Україні та світі. Розглядаються: теоретико-методологічні засади, світові тенденції, вітчизняні особливості, досвід підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою за спеціальностями, спеціалізаціями;практики сучасного освітнього менеджменту та регіонального управління освітою з метою забезпечення якості неперервної професійної освіти; питання формування структури, обсягу і змісту освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою; теорії і методики вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей, дидактики професійної освіти; педагогічні аспекти загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця з вищою освітою; теоретико-методичні засади розробки й використання педагогічних, інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій у неперервній професійній освіті.

Соціум. Документ. Комунікаці (Socium. Document. Communication)

ISSN 2518-7600 (Print)

ISSN 2524-1060 (Online)

Видається з 2015 року.

Проблематика збірника: оригінальні результати досліджень  у галузі документознавства (у тому числі його лінгвістичних засад), бібліотечної та  видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства,  соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях. Окремо розміщуються повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя.

КОНФЕРЕНЦІЇ ФІНАНСОВО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»

Програма XII Міжнародної науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» (25-26.04.2019 р.)
Інформаційний лист XIII Міжнародної науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» (23-24.04.2020 р.)

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Нова економіка, нова індустріалізація, розумне зростання;
Політична економія як методологічна основа розвитку національних економік;
Економіка знань, інноваційна економіка;
Бюджетування соціальної сфери;
Розвиток ринкової економіки на постсоціалістичному просторі;
Глобалізація національних економік;
Фінанси, грошовий обіг, кредит;
Соціально-економічний розвиток регіонів;

Професійна освіта для сталого розвитку суспільства.

Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Передові технології реалізації освітніх ініціатив»

Програма ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (05.02.2019 р.)

Інформаційний лист про ІІІ Міжнародну дистанційну науково-методичну конференцію «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (05.02.2020 р.)

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців світового рівня.
Професійна освіта: сучасні реалії та перспективи розвитку.
Підготовка документознавців та архівістів у сучасних закладах вищої освіти.
Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів у сучасному університеті.
Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, наукових досягнень та практичного досвіду.
Теоретичні питання документознавства, архівознавства та джерелознавства в умовах розвинутого інформаційного суспільства.

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в Україні та в світі в контексті імплементації закону України «Про вищу освіту»

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в Україні та в світі в контексті імплементації закону України «Про вищу освіту» (23-24.05.2019).

Інформаційний лист Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в Україні та в світі в контексті імплементації закону України «Про вищу освіту» (21-22.05.2020).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Стратегія вітчизняної освіти: на шляху до єдиного європейського освітнього простору;
Стандартизація в освіті: національний та зарубіжний вимір;
Модернізація системи професійних кваліфікацій в контексті євроінтеграційних процесів України;
Формування структури, обсягу і змісту освітньої та професійної підготовки фахівців в контексті імплементації Закону України «Про освіту»;
Теоретичні та прикладні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти: український та світовий досвід;
Психолого-педагогічні засади загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця в контексті реалізації компетентнісного підходу та результатної парадигми в освіті;
Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти та інтеграції системи вищої освіти України до світового освітнього простору.


Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті»

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті» (16.01.2019)

Інформаційний лист Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті» (16.01.2020)

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Професійна освіта для сталого розвитку суспільства;
Формування змісту освіти майбутнього фахівця в системі педагогічної професійної освіти;
Теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців;
Інноваційні процеси у професійній освіті.

Розширений пленум наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»

Програма розширеного пленуму наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» (26-27.09.2019 р.) 

Перейти до вмісту